skip to Main Content
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı
  1. GİRİŞ

İşbu Aydınlatma Metni, Çalışan Adaylarını, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş. (“FYZOO” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Verilere ve Çalışanların KVKK kapsamında belirlenmiş haklarına ilişkin olarak bilgilendirmek maksadıyla, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen saklama sürelerince, aşağıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz, Şirketimize gönderdiğiniz iş başvurunuz ve bu başvuru kapsamında Şirketimize sağladığınız bilgi ve belgeler ile sınırlı olmak koşulu ile; sizinle iletişime geçilmesi, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, idari ve özlük işlerimizi planlayabilmek, iş süreçlerimizi ve yönetim faaliyetlerini yürütmek amacıyla aşağıda bir liste olarak sıralanan kişisel verilerinizi fiziksel ve/veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz:

  • Kimlik bilgisi

Kişisel verileriniz, hizmet ve danışmanlık aldığımız gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ile de gerekmesi halinde paylaşabiliriz. Ancak başvuru sürecinde zorunlu olmamakla birlikte Şirketimize sağladığınız sağlık verileriniz, işe alımınız yapılmadığı sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamakta, işe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması durumunda ilk periyodik imha süresinde imha edilmektedir.

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından ilgili kişilere açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, başta iş hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer mevzuat doğrultusunda KVKK m. 5/2-a uyarınca işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında, kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de yer alan hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamında özlük dosyanızda saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için 1 (bir) sene süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

  1. ÇALIŞAN ADAYLARININ HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Şirketimiz tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Turizm Eğitim İnşaat ve Tic. A.Ş.

Piri Reis, Tuzla Caddesi No:297, 41700 Darıca/Kocaeli

(0262) 653 66 66

https://www.farukyalcinzoo.com/

Çalışan Adayının

Adı ve Soyadı                                       :

Beyanı                                                   :
Tarih                                                     :
İmza                                                      :